ProCE Banner Activity

Đảm bảo kết nối chăm sóc cho các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm vi-rút viêm gan D (HDV)

Clinical Thought

Tìm hiểu cách tăng cường tỷ lệ kết nối chăm sóc cho bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm vi-rút viêm gan D.

Released: March 24, 2023

Share

Faculty

Lydia Tang

Lydia Tang, MBChB

Assistant Professor
Department of Infectious Diseases
University of Maryland School of Medicine
Institute of Human Virology
Baltimore, Maryland

Provided by

ProCE Banner

Supporters

This activity is supported by an educational grant from

Gilead Sciences, Inc.

Partners

AHF

ProCE Banner